11-05-2020 ТЫВА ЭРТЕМНИҢ КӨРҮЖҮ

Эрткен XX-ги чүс чылдар бүгү делегей эртеминде ажыдыышкыннар-биле делгем болган. Эртемге салгал-дамчыыр бүдүмелдер (ДНК, “дезоксинуклеиновая кислота” азы РНК, “рибонуклеиновая кислота”) билдинген.

Бо хүнде чаа коронавирус азы SARS-CoV-2 (эртемде тодаргай ады-биле) бүгү кижилерни дүвүреткен. Бүрүс (орус дылда “вирус”) РНК-бүдүмел-биле холбашкан.

Бүрүс – каракка көзүлбес хензиг дириг бүдүмел. Ол мага-ботче өрүмнеп кирер. Клетка кезекке бүрүс “оолдаар”. Ынчаар бүрүстер саны көвүдээр болур.

Чаа бүрүстү нерви системазынга салдар чедирер деп көрген.

Ынчалза-даа дарый мага-ботта дуза чедирер система (иммунитет) бар. Эскерерге, муң-муң кижилер сегип турар.

Алызында – иммуноглобулин-бүдүмелдерге келир бис. Чижээлээрге, анализтерден иммуноглобулиннер М болгаш G (“джи”) көрүп болур. Ынчаарда иммуноглобулин G-бүдүмелге идегел улуг.

Мага-ботта өске-даа микроб азы макроорганизмнер кайы көвей. Оларны паразиттер дээр.

Шинчилелдер үргүлчүлеп турар.